Użytkownicy

Brian Montgomery – MON Santana.

Kenny Kaiser – FOH The Killers.

Rick Smith – On Stage, Underworld.

Peter Gabriel Tour Team.

Jon Schwarz – FOH Oprah.

Phil Strong – FOH Nas.

Mark Kennedy – FOH Faithless.

Simon Thomas – Sam Smith.